NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіРозробка спеціальних розділів "Енергоефективність" та
"Оцінка впливу на навколишнє середовище"

Стрімкий розвиток вітчизняної нормативної бази, а також підвищення вимог до показників енергоефективності та екологічності об’єктів проектування й будівництва, все частіше призводять до необхідності обґрунтування заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання та забруднення навколишнього середовища. В результаті, при проектуванні сучасних будівель і споруд та при реконструкції існуючого будинкового фонду і об’єктів промисловості, включаючи термомодернізацію й ремонтні роботи, проектно-кошторисна документація повинна включати додаткові спеціальні розділи, такі як "Енергоефективність" (ЕЕ) та "Оцінка впливу на навколишнє середовище" (ОВНС). Особливо актуальними дані розділи являються при проектуванні будівель та споруд із впровадженням сучасних енергоефективних технологій, зокрема альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

Розділ "Енергоефективність"

Розділ «Енергоефективність» є складовою проектної документації, в якому висвітлюються та узагальнюються рішення проекту з реалізації вимог щодо енергозбереження та енергетичної ефективності будинків згідно з загальними принципами ДБН В.1.2-11. Даний розділ виконується згідно з ДСТУ Б А.2.2-8. Як правило до розділу «Енергоефективність» додається енергетичний паспорт будинку згідно з ДБН В.2.6-31. Що є особливо актуальну в світлі прийняття Закону України "Про енергетичну ефективність будівель".

Розділ «Енергоефективність» повинен входити до складу проектів житлових будинків згідно з ДБН В.2.2-15 та громадських будинків згідно з ДБН В.2.2-9. У розділі повинні бути узагальнені рішення окремих частин проекту щодо дотримання вимог з енергоефективності, вжиття заходів ефективного використання енергії, виконання основної вимоги "економії енергії" згідно з ДБН В.1.2-11, визначення класу енергетичної ефективності будинку згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5. Розділ повинен містити узагальнені показники енергоефективності, що мають відповідати вимогам чинних нормативних документів.

Структурними елементами розділу «Енергоефективність» повинні бути:

Пояснювальна записка до розділу «Енергоефективність» повинна містити:

 1. загальну характеристику проектного рішення будинку;
 2. стислу інформацію про весь комплекс прийнятих проектних рішень, що спрямовані на забезпечення ефективного використання енергії інженерними системами будинку:
  • оптимізація об'ємно-планувальних рішень, що одночасно забезпечують зниження тепловитрат через теплоізоляційну оболонку та теплові надходження від сонячної радіації;
  • відомості про проектні рішення зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку, а також відомості про матеріали утеплення для конструкцій із фасадною теплоізоляцією (тип, марка матеріалу утеплення, його товщина та густина);
  • відомості про застосування сонцезахисних пристроїв для запобігання надходженню надмірної сонячної радіації всередину приміщень у теплий період року;
  • впровадження заходів з енергоефективності інженерних систем будинку (опалення, вентиляція, кондиціонування, гарячого водопостачання, освітлення – для кожної системи окремо);
  • наявність будинкового та поквартирного обліку споживання енергоресурсів;
  • використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії, включаючи сонячну радіацію тощо, а також акумулювання енергії у години мінімального енергоспоживання;
  • технічне та економічне обґрунтування приєднання систем теплоспоживання будівлі до місцевої котельної або до газового теплогенератора, а також технічне та економічне обґрунтування електроопалення, якщо застосовується електроенергія від непоновлюваних джерел енергії;
 3. розрахункові кліматичні параметри та об'ємно-планувальні характеристики будинку;
 4. розрахунок теплотехнічних показників зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку;
 5. розрахунок енергетичних показників будинку;
 6. відомості про встановлений за результатами розрахунків клас енергетичної ефективності будинку;
 7. термін ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки будинку та її елементів;
 8. посилання на протоколи випробувань, що підтверджують прийняті теплотехнічні показники будівельних матеріалів і конструкцій та термін їх ефективної експлуатації, а також посилання на протоколи випробувань із визначення пожежно-технічних показників конструкцій та матеріалів згідно з ДБН В.1.1-7;
 9. висновок про відповідність проектного рішення будинку вимогам "Завдання на проектування" (у частині забезпечення енергоефективності) та вимогам ДБН В.1.2-11, ДБН В.2.6-31 щодо забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення, нормативних санітарногігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій при експлуатації будинку.

Розділ «Енергоефективність» складають під час розроблення проектів та прив'язування його до умов конкретного будівельного майданчика на стадіях "Проект" (П) або "Робочий проект" (РП) у залежності від категорії складності будинку згідно з ДБН А.2.2-3.

Розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище"

Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) розробляється у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів промислового та цивільного призначення. Основні вимоги до складу й змісту матеріалів даного розділу наведено в ДБН А.2.2-

Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

сновними завданнями ОВНС є:

Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи:

При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються такі його компоненти:

Розглядаються тільки ті компоненти та об'єкти навколишнього природного середовища, на які впливає планована діяльність, а також ті, сучасний стан яких не відповідає нормативному. Серед чинників впливу на навколишнє середовище слід розглядати просторові, енергетичні, хімічні, фізичні та ін. Додатково розглядаються впливи, пов'язані з надзвичайними ситуаціями такими, як природно-осередкові захворювання, геохімічні аномалії, стихійні нещастя, аварії та ін.

Розділ ОВНС виконується в складі матеріалів розділу проекту організації будівництва (ПОБ) і включає заходи щодо: