NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві


"ZEC-2018" – «Будівлі з нульовим енергоспоживанням та енергоефективність: найкращі світові практики»!

Дорогі Друзі та Колеги!

NZEB HUB КНУБА та Шведський Інститут (Swedish Institute – SI) раді запросити Вас відвідати Міжнародний семінар "ZEC-2018" – «Будівлі з нульовим енергоспоживанням та енергоефективність: найкращі світові практики»!

Під час семінару Ви зможете дізнатися про ключові аспектами проектування та зведення енергоефективних будівель, а також ознайомитися з передовими досягненнями в галузі енергоресурсозбереження країн Європи та Світу, особисто задавши питання досвідченим фахівцям у цій галузі.

Дата проведення: 25.10.2018 (початок о 9:00)

Місце проведення: Науково-освітній центр проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням (NZEB Hub) Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), Повітрофлотський проспект 31, Київ, 03037, Україна

Доповідачі та теми семінару:

 1. Віталій Плоский, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи КНУБА, завідувач кафедри архітектурних конструкцій КНУБА, науковий керівник NZEB Hub: вступна промова.
 2. Олег Сергейчук, д.т.н., проф. кафедри архітектурних конструкцій КНУБА, керівник відділу науково-технічних досліджень та чисельного й комп’ютерного моделювання NZEB Hub: "Вплив кліматичних умов на прийняття архітектурних об'ємно-планувальних та конструктивних рішень при проектуванні та спорудженні енергоефективних будівель".
 3. Олександр Погосов, к.т.н., доц. кафедри теплотехніки КНУБА, керівник відділу маркетингу, організаційно-технічної роботи та планування NZEB Hub: "Підходи до проектування та зведення енергоефективних будівель і споруд в розрізі інженерних систем".
 4. Ігор Ногтєв, директор компанії "КерамікЕнерджіЕфект", фахівець з будівництва енергоефективних будинків: "Енергоефективні рішення в будівництві з використанням керамічних матеріалів та виробів. Сучасні та довговічні фасадні системи".
 5. Яків Осипчук, директор компанії "Хранителі Тепла", фахівець з систем теплоізоляції та герметизації енергоефективних будинків: "Технологія тестування будівель на повітропроникність - Blower door test. Системи теплової ізоляції будівель із використанням екопіни на основі пінополіуретану".
 6. Марія Тищенко, к.т.н., доц., координатор відділу впровадження політики напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми U-LEAD з Європою; Тамара Береш, координатор інституційної підтримки напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми U-LEAD з Європою: "Енергоефективність та «розумні будівлі» в Україні, досвід ОТГ Миколаївки та Полонного".
 7. Андрій Зінченко, керівник Спільнотних Проектів ГО Greencubator: "Будинок, як новий гравець на ринку електроенергії".
 8. Максим Куниця, інженер з розвитку бізнесу, Інноенергія Скандинавія, колишній стипендіат Шведського Інституту: "Бачення майбутньої ролі будівель у трансформуванні енергетичного сектору". (Стокгольм)

Модератори: Володимир Скочко, к.т.н., доц., директор NZEB Hub, та Ірина Єрмакович, к.т.н.

Участь у семінарі – безкоштовна.

Реєстрація. Для реєстрації та участі у семінарі "ZEC-2018", будь ласка, перейдіть за посиланням нижче та заповніть анкету учасника: docs.google.com/forms

УВАГА!: Кількість слухачів семінару обмежена! Реєстрацію буде закрито 24.10.2018 о 09:00.

Організатори:

Головні партнери:

Інформаційні партнери:

Сподіваємося, що захід «ZEC-2018» стане для Вас ще однією нагодою для набуття неоціненного професійного досвіду та можливістю для налагодження нових ділових та дружніх зв’язків!

Будемо раді бачити вас на «ZEC-2018»!

З повагою,
адміністрація
Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель
з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА

03037, Україна, Київ, Повітрофлотський просп., 31, к. 510.
Моб.:
+38 050 061-39-67,
+38 063 570-22-86,
+38 067 804-49-18
Сайт: www.nzeb.com.ua
E-Mail: nzeb.hub@gmail.com
"ZEC-2018" – International Seminar "ZEC-2018"- Zero Energy Consumption Buildings and Energy Efficiency: the Best World Practice!

Dear Friends and Colleagues!

NZEB HUB KNUCA and Swedish Institute (SI) are pleased to invite you to the International Seminar "ZEC-2018" – «Zero Energy Consumption Buildings and Energy Efficiency: the Best World Practice»!

During the seminar, you will have the opportunity to figure out with key aspects of the designing and constructing of energy-efficient buildings, as well as learn about the latest achievements in the field of energy and resources saving in Europe and the World, personally asking the question to experienced specialists in this field.

Date: 25.10.2018 (start at 9:00)

Venue: Scientific and Educational Hub for Architectural Designing and Research of Nearly Zero Energy Buildings (NZEB Hub) of Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA), Povitroflotskyi avenue 31, Kyiv, 03037, Ukraine.

Speakers and title of topics:

 1. Vitalii PloskyiD.Sc., Prof., vice-rector for scientific researches of KNUCA, head of the chair of architectural structures of KNUBA, scientific adviser of NZEB Hub: Introductory speech.
 2. Oleg Sergejchuk, D.Sc., Prof. of architectural structures department at KNUCA, head of scientific-technical research and numerical and computer modeling department at NZEB Hub: "Influence of climate conditions on the adoption of architectural space-planning and design solutions in the construction of energy-efficient buildings".
 3. Oleksandr Pogosov, Ph.D., Ass. Prof. of department of heat engineering at KNUCA, head of marketing, organizational and technical work and planning department of NZEB Hub: "Approaches to the design and construction of energy-efficient buildings and structures in the context of engineering systems".
 4. Igor Nogtyev, director of the company “Ceramic Energy Effect”, specialist in construction of energy efficient buildings: "Energy-efficient solutions in construction using ceramic materials and products. Modern and durable facade systems".
 5. Yakiv Osypchuk, director of the company "Heat keepers ", specialist in heat insulation and sealing systems for energy efficient houses: "Technology testing of buildings on air permeability – Blower door test. Thermal insulation systems of buildings using eco-based polyurethane foam”.
 6. Maria Tyshchenko, Ass. Prof., coordinator of policy and support unit, U-LEAD with Europe; Tamara Beresh, institutional support coordinator, U-LEAD with Europe: "Case study: energy efficient and "smart" administrative buildings in Ukraine (ASCs in Mykolaivka and Polonne hromadas)".
 7. Andrii Zinchenko, head of community projects, Public Organization Greencubator: “House as a new player in the electricity market”.
 8. Maksym Kunytsia, business development engineer, InnoEnergy Scandinavia, former SI scholarship holder: "Vision of the future role of buildings in the transforming energy sector". (Stockholm)

Moderators: Volodymyr Skochko Ph.D., Ass. Prof., director of NZEB Hub, and Iryna Yermakovych, Ph.D.

Participation in the seminar is free of charge.

Registration:
For registration and participation in the seminar "ZEC-2018", please visit the link below and fill out the registration form: docs.google.com/forms

ATTENTION !: The number of seminar participants is limited! The registration will be closed on 10/24/2018 at 09:00 AM.

Organizers:

The main partners:

Information partners:

We hope that the “ZEC-2018” event will be another one opportunity for you to gain invaluable professional experience and the opportunity to establish new business and friendly relations!

We will be glad to see you at “ZEC-2018”!

Best regards,
Administration
of Scientific and Educational Hub for Architectural Designing
and Research of Nearly Zero Energy Buildings of KNUCA

03037, Ukraine, Kiev, Povitroflotsky ave., 31, office 510.
Mob.:
+38 050 061-39-67,
+38 063 570-22-86,
+38 067 804-49-18
Website: www.nzeb.com.ua
E-Mail: nzeb.hub@gmail.com