NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
Енергозбереження в будівництві та архітектурі

Енергозбереження в будівництві і архітектурі – однин із найбільш актуальних та важливих напрямків наукових і практичних досліджень, що проводяться фахівцями будівельної галузі усіх прогресивних країн світу протягом останнього десятиріччя. Особливої уваги потребують питання вітчизняного енергоресурсозбереження, що в останні роки загострилися на фоні складної політичної та економічно-нестабільної ситуації в Україні. Нажаль, наша держава – вкрай залежна від імпортованих енергоресурсів.

Одним із можливих шляхів виходу зі сформованої ситуації є постійне перейняття найкращих практик міжнародного досвіду та законодавча підтримка проектів зі збереження енергетичних ресурсів, що споживаються в різних секторах комунального господарства та будівельного виробництва. При цьому важливим кроком у напрямку сталого енергетичного розвитку є постійне поліпшення будівельної нормативної бази та її приведення у відповідність до Європейських та світових стандартів. Особливо відчутно такі поліпшення почали здійснюватися протягом останніх п’ятнадцяти років. На сьогоднішній день будівельна галузь добре забезпечена необхідною документацією, спрямованою на підвищення енергоефективності об’єктів архітектури, однак в силу обмеженості ресурсів, підвищення вимог до будівель та споруд відбувається дуже повільно та не завжди охоплює останні науково-технологічні досягнення.

При цьому, будівлі мають відповідати класу енергоефективності не нижче «С», а проектування будинків, які мали б рівень енергоспоживання близький до нульового, майже не розглядається. Деякі з міст нашої держави, незважаючи на брак фінансування та обмеженість повноважень, активно працюють у сфері енергозбереження, залучаючи проекти міжнародної технічної підтримки. В світлі того, що зараз активно розглядаються питання децентралізації та передачі широких повноважень муніципалітетам, варто очікувати покращення ситуації по впровадженню енергоефективних програм. Однак, в більшості випадків ці програми спрямовані на фінансування елементарних заходів з підвищення енергоефективності типових будівель й споруд та не передбачають впровадження або розвиток сучасних технологій і науково-прикладних досліджень.

Команда NZEB Hub активно займається розробкою та впровадженням енергоресурсозберігаючих технологій у будівництві та архітектурі, а також новітніх методів розрахунку та оптимізації конструктивних та інженерних будівельних систем. Наші фахівці приймають участь у розробці нормативної документації та мають значний досвід імплементації наукових інновацій у державні будівельні норми, стандарти, та освітній процес вищих навчальних закладів.

Окрім цього, спеціалісти NZEB Hub регулярно залучаються до виконання вітчизняних та міжнародних проектів технічної підтримки, а також науково-освітніх та інформаційних проектів, що дозволяє постійно підвищувати їх кваліфікаційних і науково-освітній рівень підготовки. Одним із таких проектів став проект «Train to NZEB: The Building Knowledge Hubs», що реалізується в межах Восьмої рамочної програми Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень та технологій «Горизонт 2020» та став передумовою створення NZEB Hub.

На базі лабораторії комп’ютерного моделювання енергоефективних систем спеціалісти NZEB Hub спільно з науковим персоналом Київського національного університету будівництва і архітектури розробляють нові й удосконалюють вже існуючі науково-методологічні й математичні інструменти вирішення задач будівельної фізики, теплотехніки, екологічної безпеки та комп’ютерного моделювання енергоефективних архітектурно-будівельних рішень і систем.

Результати науково-технічних досліджень впроваджуються в практику реального проектування будівель та споруд цивільного та промислового призначення, а також при проектуванні експериментальних, модульних та мобільних будинків. Окрім цього, розроблені методологічні інструменти та інші наукові результати застосовуються при розробці проектів термомодернізації, реконструкції й переоснащення конструктивних та інженерних систем уже існуючих будівель.